Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Yksilö-, pari- ja perheterapia

Yksilöterapia

Yksilöterapia on vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa tutkitaan yhteistyössä asiakkaan kokemuksia, ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Tavoitteena on muutokset, jotka edesauttavat asiakkaan toimintakyvyn vahvistumista ja mahdollistavat aikaisempaa mielekkäämmän elämän. Terapialla saavutettavilla muutoksilla vahvistetaan asiakasta tunnistamaan paremmin omia tunnetilojaan ja tarpeitaan sekä selviytymään aikaisemmin ristiriitaa herättäneistä tilanteista. 

Terapeuttinen keskustelu on luottamuksellista ja siinä pyritään tiettyyn tavoitteeseen, josta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuhteen alussa.

Pariterapia

Pariterapiassa keskustellaan niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana. Pariterapiaistunnon kesto on useimmiten 1 ½ tuntia. Istuntoja on tavallisesti viikon tai kahden viikon välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin. Käyntijaksot vaihtelevat kymmenestä käyntikerrasta asiakkaiden tarpeita vastaaviin käyntikertoihin.

Pariterapian tavoitteena on auttaa pareja ymmärtämään uudella tavalla keskinäistä vuorovaikutustaan ja oppia sanottamaan tunteitaan. Lisäksi terapian tavoitteena on uusien erilaisten näkökulmien avulla auttaa luomaan toimivia malleja keskinäiselle kanssakäymiselle ja käsillä oleviin ristiriitoihin. Terapeutti voi auttaa paria määrittelemään tavoitteensa antamalla tietoa toimivasta parisuhteesta, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä,  parisuhteen vaiheista ja parisuhteen hoitamisesta. Terapiaistunnoissa voidaan myös yhdessä pohtia sitä, miten eron voisi toteuttaa niin, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille.

Perheterapia

Perheterapia on ammatillinen menetelmä, jolla tietoisesti pyritään tutkimaan, ymmärtämän ja hoitamaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä häiriöitä. Perheterapiassa voidaan käydä erilaisin kokoonpanoin, koko perhe, puolisot yhdessä tai erikseen lapsen/lasten kanssa.

Perheterapiaa toteutetaan kestoltaan ja tiheydeltään vaihtelevasti. Se voi tapahtua kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai jopa harvemmin. Kriisitilanteissa perhettä voidaan tavata myös päivittäin. Perheterapian kesto vaihtelee muutamasta käynnistä noin 20 käyntiin, jolloin kokonaiskesto voi olla puolesta puoleentoista vuoteen, toisinaan myös pitempään. Perheterapia voi olla osa asiakkaan muuta hoitoa, jolloin sitä voidaan käyttää useissa vaiheissa eripituisina jaksoina.

Tavoitteena on perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen perheenjäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi. Hoitosuhteen kesto ja tavoitteet terapialle laaditaan yhdessä perheenjäsenten kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti hoitosopimuksen mukaan.